2018-02-21

Cé eile a thuigeann cumha?

File: Goethe
Cumadóir: Schubert

Cé eile a thuigeann cumha

Cé eile a thuigeann cumha
Cumha atá cráite!
Scartha is ‘mithe amú
Níl séan i ndán dom.
Féachaim sna spéartha thuas
Féachaim le díograis
Eisean atá im’ chroí
Tá ar an gcoigríoch.
Le corrabhuais, le cumha
Lasann mo chroí istigh.
Cé eile a thuigeann cumha
Cumha atá cráite.

Nur wer die Sehnsucht kennt

Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude
Seh ich an's Firmament
Nach jener Seite.
Ach, der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!

2018-02-20

Kon Markogiannis

Kon
nuair a scoilteann an aigne
an éalaíonn dia . . .
cá ngabhann sé
when the mind cracks
does god escape . . .
where can he go
όταν o νους ραγίζει
το σκάει ο θεός...
μα πού να πάει

Sarah Thilykou a rinne an leagan Gréigise

2018-02-19

Dealbh

Dealbh

Tá dealbh nua i lár Bhaile na nGabhar
níl a fhios ag éinne cé (nó cad) atá ann
Ag cruinniú éigeandála de Choiste Forbartha an Bhaile
dearbhaítear nach bhfuarthas cead –
nár lorgaíodh cead – chun dealbh ar bith a chur ann

Chosnódh sé an iomarca airgid chun an dealbh a bhaint anuas
cá gcuirfí é?
ghlac Sydney na hAstráile le dealbh de Victoria
nach raibh ag teastáil; b’in scéal eile.

Ní bheadh sé ceart é a scriosadh
‘Ní sinne an tIRA’ arsa an Cathaoirleach
(bualadh bos lag)
‘D’fhéadfaí í a chur,’ ar sé,
‘ach cá bhfios ná go nochtfadh sí arís –
dála Victoria i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.’
‘Nach bhfuil aon náire orthu?’ arsa Leiftí.
‘Cad dúirt tú?’ arsa Bean de Lása-Uí Mhóráin.
Moltar gan faic a dhéanamh
 12 in aghaidh, 2 ar son an rúin

Nuair a bhíonn siad amuigh ag siúl leis an ngadhar
nó ag tiomáint thar bráid
ligeann baill an Choiste orthu féin
nach bhfuil dealbh ar bith ann

Tá sé curtha glan as a n-intinn acu

Uaireanta fiafraíonn strainséirí
‘Cé hé mo dhuine, Fionn Mac Cumhaill, ab ea,
mo dhuine úd sa dealbh?’
‘Cén dealbh?’ an freagra.

Statue

Glengower has a new statue smack in the middle of the town
nobody knows who (or what) it represents
The Development Committee holds an emergency meeting
and it is established that permission was never granted –
or sought – to erect any kind of statue

It would cost too much to dismantle it
where should it go?
Sydney, Australia, embraced an unwanted statue of Victoria
but that was then. This is now.
It would be wrong to blow it up
‘We’re not the IRA’ declares the Chairman
(to faint applause)
‘We could bury it,’ he suggests
‘But it might be exhumed as was a statue of Victoria
in University College Cork.’
‘Have they no shame?’ asks Lefty.
‘What did you say!?’ says Mrs de Lacy-Moran.

He proposes to do nothing
the motion is passed: 12 yeas 2 nays

When out walking the dog
or driving through town
members of the Committee
pretend it doesn’t exist

It has been put out of their minds

Sometimes a stranger might ask:
‘Who’s your man, Finn Mc Cool is it? The statue?’
‘What statue?’ is the standard reply.

2018-02-18

Ceo

Ceo

Titeann ceo, ag sileadh go mín ar Ghleann na nGabhar.
Ní fhacadar a leithéid riamh cheana
(ó chuaigh an béaloideas i léig).

Luíonn ar nithe nach bhfuil ann níos mó
caidéal an pharóiste
cnámha linbh
lámhscríbhinní Gaeilge: aistriúchán a dhein
 Seán Bán an Ghleanna ar Virgil

Titeann an ceo ar nithe nach raibh riamh ann
ar an mbaguette a iompraíonn an dealbhóir
 M. Thierry Gillet tríd an mbaile
is nach baguette in aon chor é
ach go meabhraíonn a bhaile dúchais Rennes dó

Measann duine áirithe go bhféadfaí é a ithe.
Blaiseann sí spúnóg den cheo agus í sásta leis.
Foilsíonn cúpla oideas sa pháipéar áitiúil
ceo le mil, le cnónna agus mar sin de.

Duine eile á mheas gur cheart sampla a ghlacadh den cheo
is é a chur go dtí an Rialtas
ar eagla gur bhaol don phobal é.
Nach ón Rialtas a tháinig sé an chéad lá
arsa fear eile.

Níor chuaigh éinne amach ina dhiaidh sin
go dtí gur ghlan an ceo.

Fog

Fog falls, trickling softly on Glengower.
They’ve never seen the likes before
(not since the death of folklore).

It settles on things no longer there
the parish pump
a baby’s bones
Gaelic manuscripts: a version of Virgil
by one Seán Bán an Ghleanna

It falls on things that never existed
on the baguette which the sculptor
M. Thierry Gillet carries through the town
and which is not a baguette at all
but reminds him of home, Rennes

Someone decides this fog can be eaten.
She tastes a teaspoon of it and is content
publishes a few recipes in the local rag
fog with honey, with nuts . . . that sort of thing.

Someone else of a mind to take a sample of said fog
and send it up to the Government
in case it’s any danger to the public.
Another says, wasn’t it the bloody Government that issued it in the first place.

After that, no one ventured out till the fog cleared.

2018-02-17

Ginealach

Thaitin an Union Jack
go mór le daideo
na stríoca is na cearnóga:
oifigeach sráidbhaile ab ea é.

D'ardaigh daid an trídhathach.
Trodaí ar son na saoirse ab ea é.

Ardaímse bratach dhearg san aer.

I lámha mo gharmhic
tá bratach Yaincí
lena leathchéad réalta

Attoor Ravivarma

2018-02-16

Bratach dearg

coinnigh ar foluain í
an bhratach dhearg . . .
coinnigh ar foluain í

keep it flying
the red flag  . . .
keep it flying

2018-02-15

Amhrán an Avadhut: a Thús

Dattatreya


1
Go deimhin, is trí ghrásta Dé
A éiríonn ionainn eolas ar an Aontacht.
Saortar an duine ansin sa deireadh
Ón eagla mhór roimh bheatha is bás.

2
An uile ní i ndomhan seo na bhfoirmeacha
Níl iontu ach an Féin, is an Féin amháin;
Conas, mar sin, a d'adharfadh an Infinid é Féin?
Is é Síve an tIomlán is é neamhroinnte.

3
Na cúig dúile fíneálta ar de stuif an domhain iad
Is seachmall iad mar uisce i meabhalscáil ghaineamhlaigh;
Cé dó, mar sin, a n-umhlóinnse?
Mise mé féin an tAon gan smál.

4
Go dearfa, níl sa chruinne seo go léir ach mé Féin,
Ní roinnte ná neamhroinnte í.
Conas is féidir a rá fiú amháin gurb ann di?
Breathnaím uirthi, ionadh orm is alltacht.

5
Cad é, mar sin, atá i gcroí na fírinne is airde,
Croí an eolais, an ard-ghaois?
Sé seo é: "Mise an Féin, an tAon gan chruth;
Sé mo nádúr é a bheith ar fud na bhfud."

6
An t-aon Dia sin a lonraíonn san uile ní,
Atá gan chruth ar nós spéir gan néal,
Sé Féin an uile ní, íon, gan teimheal:
Sin is mise ann gan amhras ar bith.

7
Is mé an tAon síoraí do-athraithe;
Comhfhios glan mé, gan cruth ar bith.
Níl a fhios agam conas, nó cé dó
A nochtann áthas is buairt an tsaoil seo.